santjust.cat

Subvencions a entitats 2024

Sol·licitud de subvencions per activitats d’utilitat pública o interès social, any 2024

L’ajuntament posa a disposició de les associacions, fundacions o grups de persones que desitgin participar en el procediment d’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per activitats d’utilitat pública o interès social, una eina informàtica que necessàriament s’haurà d’utilitzar per a presentar la sol·licitud de subvenció.

La finalitat d’aquesta eina és facilitar i simplificar el procediment de sol·licitud, per tal que les fases posteriors (comprovació, valoració de les sol·licituds presentades, atorgament de la subvenció i pagament) siguin més àgils.

De conformitat amb les bases del procediment d’atorgament d’aquestes subvencions, aprovades definitivament per acord del Ple de l’ajuntament en sessió celebrada el dia 30 de novembre de 2023, les línies d’actuació que enguany són objecte de subvenció són les següents:

 •  Cultura: Activitats de difusió i promoció de la cultura.
 •  Cultura: Activitats de difusió i promoció de la dansa i altres formes d’expressió artística.
 •  Esports: Suport a clubs i associacions esportives.
 •  Esports: Foment de l’esport.
 •  Joventut.
 •  Acció social: Àmbit d’atenció social i d’atenció a la gent gran.
 •  Acció social: Àmbit de salut pública.
 •  Solidaritat, cooperació i immigració.
 •  Participació.
 •  Aniversaris i commemoracions.
 •  Comerç i Empresa.
 •  Gènere i igualtat.
 •  Medi ambient i sostenibilitat.

Per accedir a l’eina informàtica cal disposar d’un usuari i contrasenya, que s’obtenen sol·licitant-les a l’ajuntament en el correu electrònic subvencions@santjust.cat. Heu d’indicar la denominació de l’associació, el NIF, una adreça electrònica de contacte i la línia o les línies, de les anteriorment referides, per a les quals es vol sol·licitar subvenció.

Es pot accedir a l’eina informàtica clicant aquí.

Documents associats