santjust.cat

Òrgans de Govern

El Ple municipal és un òrgan integrat per tots els regidors i les regidores i presidit per l’alcalde o l’alcaldessa.
El Ple es reuneix, en sessió ordinària, el darrer dijous de cada mes.

Atribucions i funcionament del ple, segons estableix el Reglament Orgànic Municipal:

Atribucions del ple

Funcionament del Ple: disposicions generals sobre el règim de sessions

Funcionament del Ple: els debats, les votacions i les actes

La Comissió de Govern de l’Ajuntament és integrada per l’alcalde o l’alcaldessa – que la presideix – i per un nombre de regidors i regidores no superior a un terç del nombre legal d’aquests. Correspon a la Comissió de Govern assistir l’alcalde o l’alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions, exercir les atribucions que li confereixin directament les lleis i exercir les atribucions que l’alcalde/l’alcaldessa o un altre òrgan municipal li assignin d’entre les que siguin susceptibles de delegació.
La Comissió de Govern es reuneix el segon i el quart dilluns de cada mes i les sessions són a porta tancada.
Composició, atribucions i funcionament de la Comissió de Govern, segons estableix el Reglament Orgànic Municipal:

Composició i atribucions de la Comissió de Govern

Funcionament de la Comissió de Govern

Membres de la Comissió de Govern i les Comissions informatives

Les comissions informatives són òrgans no resolutoris que tenen per objecte l’estudi, informe o consulta dels assumptes que ha de resoldre el Ple i els que han de resoldre l’alcaldia o la Comissió de Govern per delegació del Ple; o els assumptes que han de resoldre l’alcaldia, els regidors i les regidores delegats i la Comissió de Govern en la resta de supòsits, si aquests ho consideren oportú. Tots els grups polítics integrants de la corporació tenen dret a participar en les comissions informatives, mitjançant la presència dels seus regidors i regidores.
Les Comissions informatives es reuneixen el dimecres de la setmana anterior al ple ordinari de cada mes.
Disposicions generals i funcionament de les comissions informatives, segons estableix el Reglament Orgànic Municipal:

Disposicions generals sobre les Comissions informatives

Funcionament de les Comissions informatives

Membres de la Comissió de Govern i les Comissions informatives