santjust.cat

Eleccions

Convocades eleccions al Parlament de Catalunya per al 12 de maig

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat el decret de convocatòria on es convoquen eleccions al Parlament de Catalunya, que tindran lloc el dia 12 de maig de 2024 i queda dissolt el Parlament de Catalunya que es va elegir el dia 14 de febrer de 2021.

Eleccions Parlament Catalunya 12M
Col·legis electorals
S’ha de consultar la mesa i el col·legi on cada persona vota a la targeta censal de color blau que l’INE envia a casa de cada persona amb dret a vot.

A Sant Just Desvern, hi ha 22 meses electorals, distribuïdes en les següents seccions:

· Les Escoles (carrer Montserrat, 2)
· El Mil·lenari (carrer Àngel Guimerà, 1)
· Can Ginestar (carrer Carles Mercader, 17)
· Casal de Joves (avinguda de la Indústria, 34)
· Escola Canigó (carrer Canigó, 35)
· Escola Montseny (avinguda Can Roig, 12)
· Escola Montserrat (avinguda de la Generalitat, 10)
· Institut de Sant Just (passeig de la Muntanya, 19)
· Centre Cívic Soledat Sans Serafini (carrer Maria Montessori, 2)
Informació general Serveis on s’atendran totes les consultes que puguin ser formulades en relació amb aquestes eleccions:

Ajuntament: servei d’atenció presencial i telefònica a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, telèfon 93 480 48 00 en horari de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de dilluns a dijous de 16 a 19 h. I el dia de la votació, de 9 h fins al tancament de col·legis electorals.
Oficina del Cens Electoral: Servei d’atenció telefònica en el 900 343 232 en horari de dilluns a divendres no festius de 9 a 14 h.

La identificació per votar i/o realitzar consulta del cens o reclamació es realitza amb la següent documentació personal (han de ser originals, no fotocòpies):

Document nacional d’identitat (DNI)
Passaport (amb fotografia)
Permís (carnet) de conduir (amb fotografia)

A Sant Just Desvern, en aquestes eleccions, tenen dret a vot 14.261 persones, de nacionalitat espanyola i empadronades al municipi, abans de l’1 de gener de 2024.

Consulta el cens per meses a Sant Just

Vot per correu

Fins al 2 de maig, es pot sol·licitar el vot per correu.
A partir del 26 d’abril i abans del 6 de maig, l’Oficina del Cens Electoral tramet per correu certificat a les persones que han sol·licitat el vot per correu la documentació electoral necessària per votar per correspondència.
Els electors o electores poden trametre el vot per correu certificat abans del 9 de maig.
Informació per sol·licitar i exercir el dret de vot per correu, adreçat a persones que per enfermetat, discapacitat o per tenir previst estar absent el dia de les eleccions, no podran desplaçar-se a la seva mesa electoral. Les persones sol·licitants del vot per correu no podran en cap cas votar personalment a la seva mesa electoral.
El vot per correspondència es regeix pel que estableixen l’article 72 i els següents de la Llei orgànica del règim electoral general i l’acord de la Junta Electoral Central 162/2020, de 22 d’octubre (núm. d’exp. 320/363), amb les especificitats següents:

  • A partir del 18 de març i fins al 2 de maig, es pot sol·licitar el vot per correu. El vot es pot sol·licitar presencialment a les oficines de l’operador postal Correos y Telégrafos, SA, o bé de forma telemàtica al lloc web de Correus, mitjançant un certificat electrònic reconegut que compleixi les garanties que estableixen els articles 9 i 10 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.-
  • A partir del 26 d’abril i abans del 6 de maig, l’Oficina del Cens Electoral tramet per correu certificat a les persones que han sol·licitat el vot per correu la documentació electoral necessària per votar per correspondència. El personal de Correus ha de comprovar la identitat de l’elector o electora mitjançant l’exhibició del DNI o qualsevol altre document oficial que n’acrediti la identitat.-
  • Els electors o electores poden trametre el vot per correu certificat abans del 9 de maig.
  • Més informació de com fer la votació per correu

Persones residents absents a l’estranger
El vot per correspondència, i també el dipòsit del vot en urna en les oficines o seccions consulars o altres centres habilitats, dels residents absents que viuen a l’estranger es regeix pel que estableix l’article 75 de la Llei orgànica del règim electoral general. Poden utilitzar aquest procediment les persones amb nacionalitat espanyola que resideixen a l’estranger i estan inscrites en el cens electoral de residents absents que viuen a l’estranger (CERA).

Persones que es troben temporalment a l’estranger
El vot per correspondència de la ciutadania que es troba temporalment a l’estranger es regeix pel Reial decret 1621/2007, de 7 de desembre, i s’hi poden acollir els electors que es trobin temporalment a l’estranger un cop feta la convocatòria d’eleccions i que prevegin quedar-s’hi fins al dia de la votació. Han d’estar inscrits en el Registre de matrícula consular com a no residents i han de sol·licitar la documentació a la delegació provincial corresponent de l’Oficina del Cens Electoral abans del vint-i-cinquè dia posterior a la convocatòria.

Enllaços per la consulta  del cens i meses de les autonòmiques
Consulta inscripció al cens
Consulta de meses i locals

Rebuda  de les targetes censals
L’Oficina del Cens Electoral remetrà les targetes censals entre el 15 d’abril i el 6 de maig de 2024. Qualsevol canvi a les dades de la taula o del local electoral, posterior a l’enviament de la targeta censal, serà comunicat a la persona.

Informació general
Serveis on s’atendran totes les consultes que puguin ser formulades en relació amb aquestes eleccions:

Ajuntament: servei d’atenció presencial i telefònica a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, telèfon 93 480 48 00 en horari de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de dilluns a dijous de 16 a 19 h. I el dia de la votació, de 9 h fins al tancament de col·legis electorals.
Oficina del Cens Electoral: Servei d’atenció telefònica en el 900 343 232 en horari de dilluns a divendres no festius de 9 a 14 h.

La identificació per votar i/o realitzar consulta del cens o reclamació es realitza amb la següent documentació personal (han de ser originals, no fotocòpies):

Document nacional d’identitat (DNI)
Passaport (amb fotografia)
Permís (carnet) de conduir (amb fotografia)

Vot per correu

Fins al 2 de maig, es pot sol·licitar el vot per correu.
A partir del 26 d’abril i abans del 6 de maig, l’Oficina del Cens Electoral tramet per correu certificat a les persones que han sol·licitat el vot per correu la documentació electoral necessària per votar per correspondència.
Els electors o electores poden trametre el vot per correu certificat abans del 9 de maig.
Informació per sol·licitar i exercir el dret de vot per correu, adreçat a persones que per enfermetat, discapacitat o per tenir previst estar absent el dia de les eleccions, no podran desplaçar-se a la seva mesa electoral. Les persones sol·licitants del vot per correu no podran en cap cas votar personalment a la seva mesa electoral.
El vot per correspondència es regeix pel que estableixen l’article 72 i els següents de la Llei orgànica del règim electoral general i l’acord de la Junta Electoral Central 162/2020, de 22 d’octubre (núm. d’exp. 320/363), amb les especificitats següents:

  • A partir del 18 de març i fins al 2 de maig, es pot sol·licitar el vot per correu. El vot es pot sol·licitar presencialment a les oficines de l’operador postal Correos y Telégrafos, SA, o bé de forma telemàtica al lloc web de Correus, mitjançant un certificat electrònic reconegut que compleixi les garanties que estableixen els articles 9 i 10 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.-
  • A partir del 26 d’abril i abans del 6 de maig, l’Oficina del Cens Electoral tramet per correu certificat a les persones que han sol·licitat el vot per correu la documentació electoral necessària per votar per correspondència. El personal de Correus ha de comprovar la identitat de l’elector o electora mitjançant l’exhibició del DNI o qualsevol altre document oficial que n’acrediti la identitat.-
  • Els electors o electores poden trametre el vot per correu certificat abans del 9 de maig.
  • Més informació de com fer la votació per correu

Persones residents absents a l’estranger
El vot per correspondència, i també el dipòsit del vot en urna en les oficines o seccions consulars o altres centres habilitats, dels residents absents que viuen a l’estranger es regeix pel que estableix l’article 75 de la Llei orgànica del règim electoral general. Poden utilitzar aquest procediment les persones amb nacionalitat espanyola que resideixen a l’estranger i estan inscrites en el cens electoral de residents absents que viuen a l’estranger (CERA).

Persones que es troben temporalment a l’estranger
El vot per correspondència de la ciutadania que es troba temporalment a l’estranger es regeix pel Reial decret 1621/2007, de 7 de desembre, i s’hi poden acollir els electors que es trobin temporalment a l’estranger un cop feta la convocatòria d’eleccions i que prevegin quedar-s’hi fins al dia de la votació. Han d’estar inscrits en el Registre de matrícula consular com a no residents i han de sol·licitar la documentació a la delegació provincial corresponent de l’Oficina del Cens Electoral abans del vint-i-cinquè dia posterior a la convocatòria.

Enllaços per la consulta  del cens i meses de les autonòmiques
Consulta inscripció al cens
Consulta de meses i locals

Convocades eleccions al Parlament Europeu per al 9 de juny

El Boletín Oficial del Estado número 93, de 16 de abril, ha publicat el decret de convocatòria on es convoquen eleccions al Parlament Europeu, que tindran lloc el dia 9 de juny de 2024.

Enllaços per la consulta del cens i meses de les europees
Consulta inscripció cens
Consulta meses i locals
Eleccions al Parlament Europeu
Vot per correu
Si, pel motiu que sigui, el dia de les eleccions s’estarà absent del municipi on s’ha de votar o no es pot acudir al col·legi electoral, es pot votar per correu.
Abans cal haver-ho sol·licitat en persona a qualsevol oficina de correus (amb el DNI original) o per via telemàtica al web de Correus.
Si se sol·licita el vot per correspondència ja no es podrà dipositar el vot a l’urna a la mesa electoral. Després de fer la sol·licitud, es rebrà per correu certificat (cal presentar el DNI per recollir el sobre), al domicili indicat, un sobre amb una papereta de cadascuna de les formacions polítiques que es presentin a les eleccions i un sobre de votació, juntament amb el certificat d’inscripció en el Cens i un sobre amb l’adreça de la Mesa on correspondria votar. Cal introduir la papereta de vot al sobre de votació i tancar-lo. Ficar el sobre de votació i el certificat al sobre dirigit a la mesa electoral i enviar-lo per correu certificat (gratuït) abans del tercer dia previ al de la celebració de les eleccions. No necessita franqueig.
Vot accessible
Les persones que no sàpiguen llegir o que, per qualsevol tipus de discapacitat, ja sigui visual, auditiva, intel·lectual o física, no puguin triar la papereta o col·locar-la dins del sobre, poden recórrer a una persona de la seva confiança que els acompanyi per fer aquestes operacions.
A més, les persones cegues o amb discapacitat visual greu inscrites al Cens Electoral, que sàpiguen utilitzar el braille i tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% o estiguin afiliades a l’Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE), poden sol·licitar el maletí o kit de votació accessible que se’ls lliurarà a la mesa electoral el dia de les eleccions. Es pot sol·licitar el vot accessible mitjançant una trucada al telèfon gratuït del Ministeri de l’Interior 900 150 000 des del dia de la convocatòria fins a 27 dies després.
Els col·legis electorals i les meses de votació han de ser accessibles. Els membres de mesa vetllaran perquè les persones amb discapacitat puguin exercir el seu dret al vot de la manera més autònoma possible, i realitzaran els ajustos raonables que siguin necessaris.
Col·legis electorals S’ha de consultar la mesa i el col·legi on cada persona vota a la targeta censal de color blau que l’INE envia a casa de cada persona amb dret a vot. A Sant Just Desvern, hi ha 22 meses electorals, distribuïdes en les següents seccions: Secció 1. Les Escoles Secció 2. Centre Social El Mil·lenari Secció 3. Can Ginestar Secció 4 i 8. Casal de Joves Secció 5. Escola Canigó Secció 6. Escola Montseny Secció 7. Escola Montserrat Secció 9. Institut El sorteig públic de les persones que formen part de les meses electorals es fa en Junta de Govern extraordinària a l’Ajuntament, a les 11 h del dia 13 de maig. En els dies immediatament posteriors es notifica formalment a les persones que seran president/a i vocals titulars i suplents de les meses.
Col·legis electorals

S’ha de consultar la mesa i el col·legi on cada persona vota a la targeta censal de color blau que l’INE envia a casa de cada persona amb dret a vot.

A Sant Just Desvern, hi ha 22 meses electorals, distribuïdes en les següents seccions:
· Les Escoles (carrer Montserrat, 2)
· El Mil·lenari (carrer Àngel Guimerà, 1)
· Can Ginestar (carrer Carles Mercader, 17)
· Casal de Joves (avinguda de la Indústria, 34)
· Escola Canigó (carrer Canigó, 35)
· Escola Montseny (avinguda Can Roig, 12)
· Escola Montserrat (avinguda de la Generalitat, 10)
· Institut de Sant Just (passeig de la Muntanya, 19)
· Centre Cívic Soledat Sans Serafini (carrer Maria Montessori, 2)

El sorteig públic de les persones que formen part de les meses electorals es fa en Junta de Govern extraordinària a l’Ajuntament, a les 11 h del dia 13 de maig. En els dies immediatament posteriors es notifica formalment a les persones que seran president/a i vocals titulars i suplents de les meses.

Informació general
Serveis on s’atendran totes les consultes que puguin ser formulades en relació amb aquestes eleccions:

Ajuntament: servei d’atenció presencial i telefònica a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, telèfon 93 480 48 00 en horari de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de dilluns a dijous de 16 a 19 h. I el dia de la votació, de 9 h fins al tancament de col·legis electorals.
Oficina del Cens Electoral: Servei d’atenció telefònica en el 900 343 232 en horari de dilluns a divendres no festius de 9 a 14 h.