santjust.cat

Repensem l’entorn de La Bonaigua

Repensem l’entorn de la Bonaigua: ajuda’ns a decidir com ha de ser

Fa més d’un any es van suspendre les llicències per evitar que a la Bonaigua s’apliqués el planejament que està aprovat i que preveia una forta edificació just abans del Parc Natural de Collserola, en el paratge denominat com la Bòbila (al costat del pont de Can Padrosa).

En aquest període i amb el suport del serveis urbanístics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) s’ha elaborat una alternativa profundament diferent a l’anterior –amb diferents opcions–  per la riera de Sant Just en l’àmbit de la Bonaigua. 

Es tracta d’una proposta orientada a la creació d’un parc de ribera que garanteixi la continuïtat dels espais lliures entre les masies de Can Fatjó i Can Gelabert, que alhora també permetrà definir els nous fronts de la ciutat amb el parc fluvial de la riera de Sant Just i el Parc Natural de Collserola. 

Aquesta alternativa es planteja des d’una mirada que cerca recuperar els valors ambientals i socials del territori, amb tres idees clau:

Renaturalitzar l’espai recuperant la riera, el seu traçat i la seva vinculació amb la natura que l’envolta.
Reteixir la trama urbana, potenciant la vinculació transversal dels barris, promovent una millor accessibilitat, amb edificacions i usos que aportin vitalitat i control social al conjunt.
Capgirar la imatge actual i assolir un front paisatgístic atractiu per al conjunt de la riera.

Volem que la ciutadania de Sant Just conegui, opini i faci propostes de modificació sobre aquesta alternativa. És per això que es convoca tothom a un procés participatiu obert, en el qual, partint d’una amplia reflexió sobre el model de ciutat i atenent les complexitats territorials, puguem elaborar propostes positives i realistes que facin possible el disseny d’un municipi amb i per tothom.

Trobades de participació

Dijous 16 de març, a les 19 h, a l’Ajuntament: primera sessió informativa.

Dijous 23 de març, a les 18.30 h, a l’Ajuntament: sessió de debat i taules de taller obertes per facilitar les aportacions de la ciutadania.


Procés de participació de l’Avanç per la MPGM del sector de La Bonaigua en l’àmbit de la Riera de Sant Just Desvern

Antecedents

El setembre de 2021, el ple de l’Ajuntament va aprovar la suspensió, durant un any, de les tramitacions urbanístiques en les tres Unitats d’Actuació de la Bonaigua (La Bòbila-Can Padrosa, Les Escales i el carrer de la Riera) per tal de revisar les condicions d’ordenació urbanística d’aquests àmbits, que es troben dins de l’espai funcional del Pla especial de protecció del Parc Natural de la Serra de Collserola, configurant-se una zona de transició entre el Parc Natural i la trama urbana, amb l’objectiu de protegir la biodiversitat del Parc.


L’Ajuntament, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, juntament amb Barcelona Regional i Jordi Peralta, arquitecte urbanista, han plantejat un document d’Avanç de Modificació del PGM del sector de la Bonaigua en l’àmbit de la riera de Sant Just, amb l’objectiu de concretar un nou model de renaturalització de la riera i estructuració urbana que assoleixi una millor ordenació de l’àmbit en relació al territori, al veïnat i als valors ambientals i patrimonials del lloc.

Documentació complementària

Document inicial estratègic de la Modificació del pla general metropolità a l’àmbit de la riera de Sant Just al sector de la Bonaigua

Avanç per a la Modificació del Pla General Metropolità del sector de la Bonaigua en l’àmbit de la riera de Sant Just (UA1/UA3/UA4)

Document de síntesi del projecte

Memòria

Plànols Informació

Plànols proposta

Documentació utilitzada durant la primera sessió informativa

Escaleta Primera Sessió 

Avanç Modificació del PGM